DEELNAMEVOORWAARDEN CAMPAGNE "Deel de passie voor Subaru – Ambassadeur programma”

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Deze campagne wordt georganiseerd door Subaru Benelux, Leuvensesteenweg 555/1 te Zaventem en kadert in de Campagne ‘Deel de passie voor Subaru’. Wanneer een Ambassadeur een kennis laat kennismaken met het merk Subaru en de kennis hierdoor een nieuwe Subaru aankoopt bij een officieel erkend 6 Sterren Subaru concessiehouder, dient de Ambassadeur het chassisnummer van de nieuwe wagen aan te melden op www.deeldepassie.nl/cheque om de dinercheque te kunnen claimen. Elke Ambassadeur heeft slechts éénmaal het recht om zich als Ambassadeur in te schrijven en om maar éénmaal de dinercheque te claimen.

Artikel 2: De organisatie heeft het recht de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 3: De organisatie heeft tevens het recht om tijdens de duur van de actie de formule te wijzigen om programmatorische, technische of organisatorische redenen. De meest recente versie van het reglement geldt als referentie en is steeds terug te vinden op de website www.deeldepassie.nl. De organisatie kan voor deze wijzigingen niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 4: De organisatie houdt toezicht op het correcte verloop van de campagne.

Artikel 5: Door deelname aan deze campagne verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van het reglement.

DEELNAMEVOORWAARDEN

Artikel 6:
Ambassadeur: Deze persoon moet in het bezit zijn van een Subaru en dient ouder te zijn dan 18 jaar. Kennis: De kennis mag niet in het bezit zijn van een Subaru. Deze persoon dient ouder te zijn dan 18 jaar.

Artikel 7: Elke Ambassadeur en kennis mogen slechts éénmaal deelnemen.

Artikel 8: Alle personen betrokken bij de inrichting, organisatie en uitvoering van de wedstrijd en alle personen die op één of andere wijze werkzaam zijn voor Subaru-vestigingen en/of Subaru-concessies/servicepunten zijn uitgesloten voor deelname.

WEDSTRIJDVERLOOP

Artikel 9:
De verkrijger van de dinercheque is de persoon(Ambassadeur) die de kennis heeft bijgestaan en heeft overtuigd om een nieuwe Subaru aan te kopen bij een officieel erkend 6 Sterren Subaru concessiehouder.

PRIJS

Artikel 10:
De inhoud van de dinercheque omvat het volgende: dinercheque ter waarde van € 180,-

Artikel 11: De Ambassadeur krijgt een dinercheque ter waarde van € 180,- waartegen hij kan dineren in de vermelde restaurants, lijst bijgevoegd bij de dinercheque. Deze einddatum staat vermeld op de dinercheque. De verkrijger die om welke reden dan ook de dinercheque niet gebruikt voor de vervaldatum, kan geen aanspraak maken op een vergoeding of compensatie door Subaru Benelux.

Artikel 12: De verkrijger kan de dinercheque ophalen bij de desbetreffende concessiehouder.

Artikel 13: De dinercheque is persoonsgebonden en bijgevolg onoverdraagbaar. Het is verboden de dinercheque te verkopen en/of gratis aan te bieden.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Artikel 14:
De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Subaru Benelux bewaard. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze gegevens worden bewaard met het oog op het contacteren van de deelnemers en worden niet aan derden overgemaakt. Subaru Benelux kan een bericht op sociale netwerken en haar website www.subaru.nl plaatsen omtrent de campagne. De persoongegevens van de deelnemers worden niet bekendgemaakt.

Artikel 15: Elke deelnemer heeft recht op inzage en correctie van de eigen, bewaarde gegevens. Elke deelnemer heeft tevens het recht om een kosteloze verwijdering uit de bestanden aan te vragen. Hiertoe stuurt de deelnemer een e-mail naar marketing@subaru.nl.

KLACHTEN

Artikel 16:
Eventuele klachten moeten onmiddellijk en ter plaatse bij Subaru Benelux, Leuvensesteenweg 555/1 te Zaventem worden ingediend. De klacht zal vervolgens binnen een redelijke termijn behandeld worden.

Opgemaakt te Zaventem, 05 november 2014.